stortingssaker

Statsministerens kontor publiserte 7. oktober 2019 en oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger som skal sendes til Stortinget høsten 2019.

Regjeringen oversender tilsammen 43 saker til Stortinget, fordelt på 15 departementer. Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet oversender 6 saker, mens av Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet sender 5 saker. Kulturdepartementet sender 4 saker. De øvrige departementene oversender 3 eller færre saker høsten 2019.

Nedenfor er en oversikt over samtlige saker, sortert etter departement.

dokument måned dep
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet November Arbeids- og sosialdepartementet
Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (Samleproposisjon høsten 2019) November Arbeids- og sosialdepartementet
Regulering av pensjoner i 2019 og pensjonisters inntektsforhold Oktober Arbeids- og sosialdepartementet
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Barne- og familiedepartementet November Barne- og familiedepartementet
Ny saldering av statsbudsjettet 2019 Desember Finansdepartementet
Ny revisorlov November Finansdepartementet
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet November Forsvarsdepartementet
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet November Helse- og omsorgsdepartementet
Endringer i bioteknologiloven Desember Helse- og omsorgsdepartementet
Endringer i pasientskadeloven Desember Helse- og omsorgsdepartementet
Nasjonal helse- og sykehusplan November Helse- og omsorgsdepartementet
Kvalitet og pasientsikkerhet Desember Helse- og omsorgsdepartementet
Endringer i statsbudsjettet  2019 under Justis- og beredskapsdepartementet November Justis- og beredskapsdepartementet
Endringer i passloven (passgebyr) Oktober Justis- og beredskapsdepartementet
Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. Oktober Justis- og beredskapsdepartementet
Endringer i vegfraktloven (elektroniske fraktbrev) November Justis- og beredskapsdepartementet
Lov om vern av forretningshemmeligheter og samtykke til innlemmelse av forretningshemmelighetsdirektivet November Justis- og beredskapsdepartementet
Politiet i endring November Justis- og beredskapsdepartementet
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet November Klima- og miljødepartementet
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet November Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Meld. St. om framtidens Distrikts-Norge Oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet November Kulturdepartementet
Endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester og lov 21. juni 2019 nr. 57 om endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.) November Kulturdepartementet
Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven) Desember Kulturdepartementet
Kunstnermelding Desember Kulturdepartementet
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet November Kunnskapsdepartementet
Prop. XX L (2019-2020) Endringer i universitets- og høyskoleloven Oktober Kunnskapsdepartementet
Prop. XX L (2019-2020) Midlertidig lov om overføring av regionale oppgaver Oktober Kunnskapsdepartementet
Endringer i introduksjonsloven November Kunnskapsdepartementet
Prop. XX L (2019-2020) Endringer i barnehageloven Desember Kunnskapsdepartementet
Meld. St. XX (2019-2020) Tidlig innsats og inkluderende fellesskap November Kunnskapsdepartementet
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet November Landbruks- og matdepartementet
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet November Nærings- og fiskeridepartementet
Endring i lov om offentlig støtte (gjennomføring prosedyreforordningen) Desember Nærings- og fiskeridepartementet
Lov om god handelsskikk Desember Nærings- og fiskeridepartementet
Meld. St. xx (2019-2020) Statens direkte eierskap i selskaper November Nærings- og fiskeridepartementet
Meld St. om norsk romvirksomhet Desember Nærings- og fiskeridepartementet
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet November Olje- og energidepartementet
Prop. 1 S Tillegg nr. X (2019-2020) for budsjettåret 2020 November Samferdselsdepartementet
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet November Samferdselsdepartementet
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Utenriksdepartementet November Utenriksdepartementet
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av prosedyreforordningen Desember Utenriksdepartementet
Meld. St. om digital transformasjon i utviklingspolitikken November Utenriksdepartementet