Matrikkelen

blog-image

Matrikkelen er det offisielle eiendomsregisteret i Norge, og er definert som nasjonal felleskomponent. Statens kartverk har ansvaret for organisering, drift og forvaltning av matrikkelen, mens kommunene har ansvar for å føre inn eiendomsopplysninger (KMD 2016 s. 6).

I Kartverkets strategi for bygningsdelen i matrikkelen fra 2015 går det fram at det er en utfordring at mange bygninger mangler lovpålagt informasjon om blant annet bruttoareal, energibruk og oppvarming. Dette gjelder spesielt eldre bygg, men det er også en utfordring at kommunene unnlater å føre alle lovpålagte opplysninger for nybygg. Dette kan skyldes at høringsinstruksen er komplisert, og at mange ulike personer i kommunene fører matrikkelen (Kartverket 2015 s. 12).

Kilder

Kartverket. 2015. “Strategi for bygningsdelen i matrikkelen.”

KMD. 2016. “Prop. 148 L (2016 –2017).” www.fagbokforlaget.no/offpub.