KS-ordningen

  • null
  • Tuesday, Oct 22, 2019
blog-image

KS-ordningen innebærer at alle statlige investeringsprosjekter med en antatt kostnad på over 750 millioner kroner skal kvalitetssikres eksternt før prosjektet eventuelt legges fram for Stortinget.

Ordningen omfatter to kontrollpunkter:

  • KS1: kvalitetssikring av konseptvalg før regjeringen starter forprosjekt

  • KS2: Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuell investeringsbeslutning i Stortinget.

Hensikten med KS-ordningen er å kvalitetssikre informasjonen og analysene som allerede ligger i prosjektet. KS1 skal gi en enbefaling om hvilket konsept eller alternativ som bør velges. KS1 skal gi en anbefaling om hvilket konsept og alternativ som bør velges. I KS1 er det sentralt å kartlegge hvilke framtidige behov samfunnet vil ha og hvilke prosjektalternativer som kan tilfredstille behovet på best måte. KS2 skal vurdere om planleggingen og kostnadene for det valgte alternativet er realistisk.

NTNU har publisert 392 kvalitetssikringsrapporter som er produsert i perioden 2000 til 2019. Det ble levert flest rapporter i 2008 og 2009 med 32 rapporter, og færrest i 2000 og 2017 med 6 rapporter.

Samferdselsdepartementet har bestilt flest rapporter med 232, etterfulgt av Forsvarsdepartementet med 76 rapporter og Kunnskapsdepartementet med 24 rapporter.

Tabellen nedenfor viser hvor mange utredningsprosjekter de ulike departementene har bestilt.

ansvarlig_departement antall
Samferdselsdepartementet 232
Forsvarsdepartementet 76
Kunnskapsdepartementet 24
Utdannings- og forskningsdepartementet 12
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 8
Fornyings- og administrasjonsdepartementet 6
Justisdepartementet 6
Kulturdepartementet 6
Fiskeri- og kystdepartementet 4
Arbeids- og sosialdepartementet 2
Arbeidsdepartementet 2
Finansdepartementet 2
Kirke-, utdanning- og forskningsdepartementet 2
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2
Kultur- og kirkedepartementet 2
Nærings- og fiskeridepartementet 2
Samferdslesdepartementet 2
Sosial- og helsedepartementet 2