Forvaltningsrevisjonsregisteret

blog-image

NKRF har, i samarbeid med KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, laget et søkbart register over kommunale forvaltningsrevisjoner. Registeret inneholder kommunale forvaltningsrevisjoner fra og med 2005.

Forvaltningsrevison innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets, fylkestingets eller Stortinget vedtak og forutsetninger. Riksrevisjonen er ansvarlig for forvaltningsrevisjoner på statlig nivå, mens kontrollutvalgene er ansvarlig på kommunalt nivå.

Figuren nedenfor viser at antall kommunale forvaltningsrevisjoner per år har holdt seg på et forholdsvis stabilt nivå i perioden 2010 til 2018. Antall forvaltningsrevisjoner har variert fra cirka 230 til 330 rapporter per år.

Kravet i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner/fylkesk § 9 om at kommunen årlig skal bli gjenstand for forvaltnignsrevisjon kan ha bidratt til at antall forvaltningsrevisjoner har holdt seg på at forholdsvis høyt nivå. Denne bestemmelsen videreføres ikke når ny kommunelov trer i kraft. Konsekvensen kan være at antall forvaltningsrevisjoner per år reduseres.

Forvaltningsrevisjonsrapportene er produsert av 60 ulike revisjonsselskap. Rogaland Revisjon har lagd flest rapporter, etterfulgt av Telemark kommunerevisjon IKS, Kommunerevisjonen i Oslo og Revisjon Midt-Norge IKS. Disse selskapene har framstilt henholdsvis 358 (10%), 309 (8%), 240 (6%) og 216 (6%) rapporter. Til sammen står disse revisjonselskapene bak nesten hver tredje rapport i forvaltningsrevisjonsregisteret.

Internkontroll og økonomistyring velges hyppigst som tema for forvaltningsrevisjon. Hele 1543 rapporter (41 prosent) omhandler internkontroll og økonomistyring. Til sammenligning handler 374 rapporter (10 prosent) om anskaffelser og 234 om skole (6%). Pleie og omsorg er tema i 163 rapporter (4%).

Temaet internkontroll og økonomistyring nådde sitt klimaks i 2014, hvor 148 rapporter omhandlet temaet. Årene 2015, 2016, 2017 og 2018 har emnet blitt stadig mindre populært. I 2018 omhandlet til sammenlignign kun 25 rapporter temaet internkontroll og økonomistyring.