evalueringsportalen

blog-image

Alle statlige virksomheter skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse eller virkninger (økonomirelverket § 16).

En evaluering er en systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en aktivitet, virksomhet, virkemiddel eller sektor. Nært beslektede begreper er er utredning, gjennomgang, analyse, kartlegging, undersøkelse og forvaltningsrevisjon (Finansdepartementets veileder til gjennomføring av evalueringer fra 2006).

Evalueringsportalen, som driftes av Direktoratet for økonomistyring (DFØ), inneholder over 3000 evalueringsrapporter fra perioden 1994 til 2019. Rapportene er utført av eksterne fagmiljøer, og levert til tilsammen 145 oppdragsgivere.

Figuren nedenfor tyder på at evalueringer hadde sin storhetstid mellom 2006 og 2013. I denne perioden ble det publisert over 200 rapporter årlig. Toppåret var 2010 med 369 rapporter. Det tas forbehold om at evalueringsportalen først ble opprettet i 2010, og at portalen ikke er uttømmende.

De aller fleste oppdragsgiverne, 106 av 145 eller 73 prosent, har under 19 evalueringsrapporter. Halvparten av oppdragsgiverne har fått fire eller færre rapporter. Samtidig trekker enkelte institusjoner opp gjennomsnittet. Stortinget, Norges forskningsråd (NFR) og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) har flest evalueringsrapporter med henholdsvis 295, 243 og 226. Rapportene til Stortinget består av Riksrevisjonens forvaltningsrevisjoner.