doffin

  • Monday, Oct 21, 2019
blog-image

Database for offentlige innkjøp (Doffin) er en nettbasert database for kunngjøringer av offentlige anskaffelser. Doffin forvaltes av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), på vegne av Nærings og - fiskeridepartementet (NFD). Operatør er EUS Holdings Ltd (EU-Supply).

Det er obligatorisk for offentlige oppdragsgivere å kunngjøre konkurranser over nasjonal terskelverdien på 1.3 millioner kroner. I tillegg er det mulig å foreta frivillige kunngjøringer for øvrige anskaffelser.

Doffin hadde i 2018 cirka 3 600 oppdragsgivere og 80 000 leverandører. Dette året ble det publisert cirka 10 000 konkurranser. Av disse var halvparten over EØS- terskelverdi, en av tre var over nasjonal terskelverdi og 16 prosent var frivillige (Meld. St. 22 (2018–2019), s 28 - 29,33).

Ifølge departementet kan leverandørene bli bedre i tidlig fase, ved å bruke tid på henvendelser og delta aktivt i dialogmøter som oppdragsgiverne inviterer til. Når oppdragsgiverne presenterer sine utfordringer og behov, kan leverandørene bidra med rådgiving og veiledning i stedet for salg. Leverandørene må sette seg godt inn i behovet til behovet til oppdragsgiverne og rammebetingelsene for konkurransen, det vil si anskaffelsesdokumentene (Meld. St. 22 (2018–2019), s 50).

Figuren nedenfor viser antall kunngjøringer per dag fra og med 18. oktober 2019:

Kilde: Doffin.no