Avatar

Morten Lindevall Kallevig

konsulent

A-2

Velkommen

Mitt navn er Morten Kallevig. Jeg jobber i konsulentselskapet A-2. Jeg er utdannet statsviter, og har en forkjærlighet for dataanalyse.

Interesser

 • Machine learning
 • Dataanalyse og visualisering i R og Python
 • Forvaltningsrevisjon, evaluering, utredning og analyse
 • Prosjektledelse

Utdannelse

 • Executive MBA i offentlig revisjon, 2015

  NHH Norges Handelshøyskole

 • Master i statsvitenskap, 2005

  Universitetet i Oslo, Institutt for Statsvitenskap

 • Bachelor i Statsvitenskap, 2003

  Universitetet i Oslo, Institutt for Statsvitenskap

Recent Posts

Hvordan sette opp en virituell maskin ned Ubuntu Linux 18 04 operativsysten på Digitalocean

Innledning Målet med veilederen er å sette opp virtuell maskin med Ubuntu Linux 18.04 hos skyleverandøren DigitalOcean. Jeg bruker …

Erfaring

 
 
 
 
 

rådgiver

A-2

Dec 2019 – Nåværende Skøyen
konsulent
 
 
 
 
 

oppdragsansvarlig revisor

Romerike revisjon IKS

Jun 2017 – Nov 2019 Jessheim
Ansvar:

 • Analyse, utredning, forvaltningsrevisjon
 • Planlegging
 • Kvalitetsikring
 • Digitalisering
 
 
 
 
 

seniorrådgiver

Riksrevisjonen

Nov 2007 – Jun 2017 Oslo
Prosjektledelse for forvaltningsrevisjoner
 
 
 
 
 

forvaltningsrevisor

Nedre Romerike distriktsrevisjon

Jan 2006 – Nov 2007 Lillestrøm
Prosjektledelse for forvaltningsrevisjoner

Prosjekter

Forvaltningsrevisjoner

Forvaltningsrevisjon om økonomistyring i Tana kommune

Rolle: Oppdragsansvarlig revisor

Morten leder intervjuer, analyserer data og skriver og kvalitetssikrer rapport. Prosjektets målsetning er å vurdere om Tana kommune har en tilfredsstillende økonomistyring.

Metoder:

 • intervju

 • spørrebrev

 • dokumentanalyse

 • analyse av data fra SSB

Verktøy og standarder:

 • Standard for forvaltningsrevisjon RSK001

 • R

 • Excel

 • Power BI

Økonomisk tilsyn med barnehager. Skedsmo kommune

Rolle: Oppdragsansvarlig revisor

Morten leder intervjuer, analyserer regnskapsdata fra barnehager og skriver og kvalitetssikrer rapport. Målet med undersøkelsen er å vurdere om kommunen ivaretar sin plikt til å føre økonomisk tilsyn med private barnehager.

Metoder

 • Intervju

 • Dokumentanalyse

 • Regnskapsanalyse.

Verktøy og standarder:

 • Standard for forvaltningsrevisjon RSK001

 • R

 • Power BI

 • Excel

 • Questback

Forvaltningsrevisjon om matrikkelføring og kompetansetiltak i Skedsmo kommune

Rolle: Oppdragsansvarlig revisor

Morten har designet undersøkelsen og bidrar med å analysere data fra spørreundersøkelsen og fra Kartverket. Han bidrar også med å skrive og kvalitetssikre rapport. Målet med undersøkelsen er å belyse hvordan Skedsmo sørger ansatte som behandler saker etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven har tilstrekkelig kompetanse og at matrikkelen er korrekt.

Metoder:

 • analyse av data fra Kartverket

 • intervju

 • spørreundersøkelse

 • dokumentanalyse

Verktøy og standarder:

 • Standard for forvaltningsrevisjon RSK001

 • R

 • Power BI

 • Excel

 • Questback

Forvaltningsrevisjon om oppfølging av flyktninger. Nittedal kommune

Rolle: Oppdragsansvarlig revisor

Morten har designet undersøkelsen og bidrar med kvalitetssikring av rapport. Målet med undersøkelsen er å undersøke om kommunen styrker flyktningers mulighet for arbeid gjennom sitt integreringsarbeid.

Metoder:

 • saksgjennomgang

 • intervju

 • dokumentanalyse.

Verktøy og standarder:

 • Standard for forvaltningsrevisjon RSK001

 • R

 • Power BI

 • Excel

 • Questback

Forvaltningsrevisjon om tilbudet til utviklingshemmede. Nannestad kommune

Rolle: Oppdragsansvarlig revisor

Morten designet undersøkelsen, analyserte IPLOS-data, og skrev og kvalitetssikret rapport. Undersøkelsen fant blant annet at kommunens vedtak om støttekontakt var for lite begrunnet og at flere utviklingshemmede kan ha nytte av et arbeidstilbud i ordinært arbeidsliv.

Metoder:

 • Analyse av IPLOS-data

 • Dokumentanalyse

 • Intervju

 • Dokumentanalyse

Verktøy og standarder:

 • Standard for forvaltningsrevisjon RSK001

 • R

Forvaltningsrevisjon om forvaltning av kommunale boliger. Auskog-Høland kommune

Rolle: Oppdragsansvarlig revisor

Morten designet undersøkelsen, og bidro med og analyse og kvalitetssikring av rapport. Undersøkelsen fant blant annet at kommunens arbeid med boveiledning var lite systematisk og målrettet.

Metode:

 • Dokumentanalyse

 • Intervju

 • Kartlegging

 • Observasjon av kommunale boliger.

Verktøy og standarder:

 • Standard for forvaltningsrevisjon RSK001

 • R

 • Excel

 • Power BI

Forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltning. Rælingen kommune

Rolle: Oppdragsansvarlig revisor

Morten designet undersøkelsen og bidro med analyse og kvalitetssikring av rapport. Undersøkelsen fant blant annet at kommunen manglet systemer for å bruke og innhente tilstandsinformasjon om formålsbygg.

Metode:

 • spørreundersøkelse/kartlegge

 • intervju

 • dokumentanalyse

Verktøy og standarder:

 • Standard for forvaltningsrevisjon RSK001

 • R

 • Excel

 • Power BI

Forvaltningsrevisjon om mobbing i skolen. Ullensaker kommune

Rolle: Oppdragsansvarlig revisor

Morten intervjuet, analyserte data fra Utdanningsdirektoratet og spørreundersøkelse og skrev og kvalitetssikret rapport. Undersøkelsen viste blant annet at mange ansatte ikke får tilstrekkelig opplæring og at kommunen i for liten grad avdekker mobbing.

Metoder:

 • Spørreundersøkelse

 • dataanalyse

 • intervju

 • saksgjennomgang

 • dokumentanalyse.

Verktøy og standarder:

 • Standard for forvaltningsrevisjon RSK001,

 • R

 • Excel

 • Questback

Forvaltningsrevisjon om digital mobbing i skolen. Skedsmo kommune

Rolle: Oppdragsansvarlig revisor

Morten bidro med analyse av data fra spørreundersøkelse og skoleporten, i intervjuer og med å skrive og kvalitetssikre rapport. Undersøkelsen fant at kommunen i for liten grad avdekker digital mobbing, og at mange ansatte ikke får tilstrekkelig opplæring.

Metoder:

 • Spørreundersøkelse

 • Dataanalyse

 • Intervjuer

 • Saksgjennomgang

 • Dokumentanalyse

Verktøy og standarder:

 • Standard for forvaltningsrevisjon RSK001

 • R

 • Excel

 • Questback

Forvaltningsrevisjon om økonomisk rapportering. Skedsmo kommune

Rolle: Oppdragsansvarlig revisor

Morten designet undersøkelsen, ledet intervjuer og skrev og kvalitetssikret rapport. Undersøkelsen viste blant annet at kommunen ikke fulgte reglene om føring av pensjon.

Metode:

 • Intervju

 • Dokumentanalyse

 • Regnskapsanalyse

 • Analyse av data fra SSB

Verktøy og standarder:

 • Standard for forvaltningsrevisjon RSK001

 • ISSAI 3000

Forvaltningsrevisjon om tolketjenesten i barnevernet. Sørum kommune

Rolle: Oppdragsansvarlig revisor

Mortens rolle i prosjektet var kvalitetssikring av rapport. Undersøkelsen viste at kommunen hadde mangelfull oppfølging av tolketjenestene.

Metode:

 • Saksgjennomgang,

 • Intervju

 • Dokumentanalyse

Verktøy og standarder:

 • Standard for forvaltningsrevisjon RSK001

Forvaltningsrevisjon om investeringsprosjekter. Eidsvoll kommune

Rolle: Oppdragsansvarlig revisor

Morten bidro med analyse av data fra SSB, intervjuer, og med å skrive og kvalitetssikre rapport. Undersøkelsen viste at kommunen ikke hadde et rammeverk for styring og kontroll med investeringsprosjekter og at kommunen i for liten grad gjennomførte behovs- og alternativanalyser.

Metoder:

 • intervjuer

 • dokumentanalyse

 • dataanalyse

Verktøy og standarder:

 • Standard for forvaltningsrevisjon RSK001

 • PRINCE2

 • Difis prosjektveiviser

Forvaltningsrevisjon om selvkost i byggesaksbehandling. Lørenskog kommune

Rolle: Oppdragsansvarlig revisor

Morten analyserte data fra SSB, intervjuet, og skrev og kvalitetssikret rapport. Undersøkelsen fant blant annet at mange søkere hadde blitt belastet med gebyrer som var vesentlig høyere enn kostandene ved å behandle sine søknader.

Metode:

 • Intervjuer

 • Dokumentanalyse

 • Gjennomgang av selvkostresultat

 • Analyse av data fra SSB (KOSTRA)

Verktøy og standarder:

 • Standard for forvaltningsrevisjon RSK001

 • R

 • Excel

Forvaltningsrevisjon om mobbing i skolen. Nannestad kommune

Rolle: Oppdragsansvarlig revisor

Morten analyserte spørreundersøkelse og data om mobbing fra Utdanningsdirektoratet, intervjuet og kvalitetssikret rapport. Undersøkelsen viste blant annet at kommunen i liten grad utarbeidet aktivitetsplaner i tråd med opplæringsloven.

Metode:

 • Intervju,

 • Saksgjennomgang

 • Spørreundersøkelse

 • Dataanalyse

Verktøy og standarder:

 • Standard for forvaltningsrevisjon RSK001

 • R

 • Excel

 • Questback

Metode:

 • Intervju

 • Dokumentanalyse

 • Spørreundersøkelse til alle ansatte på skolene

 • Saksgjennomgang

Forvaltningsrevisjon om sosial dumping i investeringsprosjekter. Nittedal kommune

Rolle: Oppdragsansvarlig revisor

Morten designet undersøkelsen, ledet intervjuer og skrev og kvalitetssikret rapport. Undersøkelsen viste at kommunen i liten grad førte nødvendig kontroll med kommende byggeprosjektene, at kommunen ikke utarbeidet risikovurderinger.

Metode:

 • dokumentgjennomgang

 • intervju.

Verktøy og standarder:

 • Standard for forvaltningsrevisjon RSK001

Forvaltningsrevisjon om introduksjonsprogrammet for flyktninger. Ullensaker kommune

Rolle: Oppdragsansvarlig revisor

Morten analyserte data fra SSB om flyktningers status på arbeidsmarkedet og skrev og kvalitetssikre rapport. Undersøkelsen fant blant annet at kommunen i liten grad skilte mellom arbeid og utdanning som er mål for ordningen, og tiltak i regi av NAV og kommunen som er virkemidler for å nå disse målene.

Metode:

 • Intervju

 • Dokumentanalyse

 • Analyse av data fra SSB

Verktøy og standarder:

 • Standard for forvaltningsrevisjon RSK001

 • R

 • Excel

Forvaltningsrevisjon om mobbing i skolen. Sørum kommune

Rolle: Oppdragsansvarlig revisor

Morten ledet intervjuer, analyserte spørreundersøkelse og data fra Utdanningsdirektoratet og kvalitetssikret rapport. Undersøkelsen viste at mange elever ble mobbet i Sørum og at kommunen ikke i tilstrekkelig grad avdekket og iverksatte tiltak for å stanse mobbingen.

Metode:

 • Spørreundersøkelse

 • Analyse av data fra skoleporten

 • Intervju

 • Dokumentanalyse

Verktøy og standarder:

 • RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

 • Questback

 • R

 • Excel

Forvaltningsrevisjon om legevaktordningen. Rælingen kommune

Rolle: Oppdragsansvarlig revisor

Morten ledet intervjuer, analyserte regnskapsdata og skrev og kvalitetssikret rapport. Undersøkelsen viste blant annet at kommunen ikke gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser av legevakttjenesten og at den ikke innhentet erfaringer fra brukerne.

Metode:

 • Spørrebrev

 • Intervju

 • Dokumentanalyse

Verktøy og standarder:

 • RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon om fastlegeordningen. Aurskog-Høland kommune

Rolle: Oppdragsansvarlig revisor

Morten ledet intervjuer, analyserte data om fastlegedekningen og skrev rapport. Undersøkelsen viste at kommunen hadde for få fastlegehjemler, manglet plan for legetjenester og at pasientene sjelden kom gjennom på telefon i løpet av to minutter.

Metode:

 • Intervju

 • Dataanalyse

 • Dokumentanalyse

Verktøy og standarder:

 • RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon om barnevernet. Lørenskog kommune

Rolle: Oppdragsansvarlig revisor

Morten intervjuet og kvalitssikret rapport. Undersøkelsen fant blant annet at saksbehandlingsfrister for undersøkelsessaker ikke overholdes og at barnehagene melder for lite til barnevernet.

Metode:

 • Dokumentanalyse

 • Intervju

 • dataanalyse

Verktøy og standarder:

 • RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

Dokument 3:5 (2017–2018) Forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV

Rolle: Prosjektleder

Morten designet undersøkelsen, ledet intervjuer, fokusgrupper og gruppeintervjuer, utarbeidet spørreundersøkelser til NAV- kontor og analyserte registerdata fra NAV. Undersøkelsen fant blant annet mangelfull oppfølging av tiltaksdeltakerne fra NAV- kontorene og at mange tiltaksdeltakere ikke kommer i arbeid etter avsluttet arbeidsmarkedstiltak.

Metode:

 • Analyse av registerdata fra NAV

 • Spørreundersøkelse til samtlige NAV- kontor

 • Dokumentanalyse

 • Saksgjennomgang

 • Søk i NAVs interne systemer

 • Spørrebrev

 • Intervjuer, gruppeintervjuer og fokusgrupper

Verktøy og standarder:

 • SurveyXact

 • Stata

 • R

 • ISSAI 300 Fundmental Principles of Performance Auditing

 • ISSAI 3000 – Standards and guidelines for performance auditing

 • ISSAI 3100 – Performance Audit Guidelines

 • Riksrevisjonens retningslinjer for forvaltningsrevisjon

Dokument 3:4 (2015-2016) Undersøkelse om myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg

Rolle: Prosjektmedarbeider med ansvar for effektevaluering av Enova. Effektevalueringen ble gjennomført i samarbeid med SSBs forskningsavdeling.

Morten hadde ansvaret for effektevaluering av Enovas tiltak for å redusere energibruk i bygg, ved hjelp av økonometrisk metode, differences in differences. Effektevalueringen ble gjennomført i samarbeid med SSBs forskningsavdeling. Forvaltningsrevisjonen fant at mange av de statlige virkemidlene har begrenset effekt på energieffektivitet i bygg.

Metode:

 • Spørreundersøkelser til samtlige kommuner og Enovas tilskuddsmottagere,

 • effektevaluering

 • intervjuer

 • spørrebrev

 • dokumentanalyse.

Verktøy og standarder:

 • SurveyXact

 • SPSS

 • ISSAI 300 Fundamental Principles of Performance Auditing

 • ISSAI 3000 – Standards and guidelines for performance auditing

 • ISSAI 3100 – Performance Audit Guidelines

 • Riksrevisjonens retningslinjer for forvaltningsrevisjon

Dokument 3:5 (2014-2015) Undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Rolle: Prosjektmedarbeider

Morten hadde ansvaret for statistiske analyser av kommunenes økonomiske tilstand. Forvaltningsrevisjonen fant blant annet at mange kommuner hadde en kombinasjon av høy gjeld og lite økonomisk handlingsrom, og at kommunestyrene fikk for lite informasjon om gjeldsbelastningen.

Metode:

 • Analyse av data fra SSB (KOSTRA)

 • Spørreundersøkelser til økonomisjefer i kommunene og fylkesmannsembetene,

 • Dokumentanalyse av kommunale styringsdokumenter

 • Intervjuer

Verktøy og standarder:

 • SurveyXact

 • SPSS

 • Nvivo

 • ISSAI 300 Fundamental Principles of Performance Auditing

 • ISSAI 3000 – Standards and guidelines for performance auditing

 • ISSAI 3100 – Performance Audit Guidelines, Riksrevisjonens retningslinjer for forvaltningsrevisjon

Riksrevisjonens administrative rapport nr. 2 2014 Statlig tilsynsvirksomhet

Rolle: Prosjektmedarbeider

Morten kvalitetssikret spørreundersøkelse til tilskuddsmottakere, caseundersøkelse og rapport. Forvaltningsrevisjonen viste blant annet at statens tilsynsvirksomhet kan bli mer målrettet.

Metoder:

 • Spørreundersøkelse

 • Intervjuer

 • Dokumentanalyse.

Verktøy og standarder:

 • SurveyXact

 • SPSS

 • Nvivo

 • ISSAI 300 Fundamental Principles of Performance Auditing

 • ISSAI 3000 – Standards and guidelines for performance auditing

 • ISSAI 3100 – Performance Audit Guidelines

 • Riksrevisjonens retningslinjer for forvaltningsrevisjon

Dokument 3:7 (2012-2013) Kommunenes styring og kontroll med tjenester med nasjonale mål

Rolle: Prosjektleder

Morten ledet intervjuer, analyserte data fra SSB og utarbeidet og analyserte fire spørreundersøkelser. Forvaltningsrevisjonen belyste kommunenes internkontroll med utvalgte tjenester med nasjonale mål: grunnskolen, hjemmetjenesten og avløpstjenesten. Undersøkelsen viste blant annet at mange kommunestyrer ikke får systematisk rapportering om tilstanden på viktige tjenesteområder, og at mange rådmenn har svak kontroll med tilstanden i tjenestene.

Metode:

 • Spørreundersøkelse til samtlige rådmenn, ungdomskoleledere, ledere for hjemmetjenesten og ledere for avløpstjenesten

 • Dybdeundersøkelser i fire kommuner

 • Dokumentanalyse

 • Intervju

 • Analyse av statistikk

Verktøy og standarder:

 • SurveyXact

 • SPSS

 • Nvivo

 • Excel

 • ISSAI 300 Fundamental Principles of Performance Auditing

 • ISSAI 3000 – Standards and guidelines for performance auditing

 • ISSAI 3100 – Performance Audit Guidelines, Riksrevisjonens retningslinjer for forvaltningsrevisjon

 • coso-modellen

Dokument 3:6 (2010-2011) Åsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever anskaffelsesregelverk

Rolle: Prosjektmedarbeider

Morten ledet intervjuer og hadde ansvaret for en intern kartlegging i excel av årsaker til brudd på anskaffelsesregelverket blant Riksrevisjonens regnskapsrevisorer. Undersøkelsen fant blant annet at manglende kompetanse og ledelsesforankring var hovedårsaker til brudd på anskaffelsesregelverket.

Metode:

 • Intern kartlegging

 • Spørreundersøkelse til statlige virksomheter med brudd på anskaffelsesregelverket

 • Intervju

 • Spørrebrev til departementene

 • Dokumentanalyse

Verktøy og standarder:

 • SurveyXact

 • SPSS

 • Nvivo

 • ISSAI 300 Fundamental Principles of Performance Auditing

 • ISSAI 3000 – Standards and guidelines for performance auditing

 • ISSAI 3100 – Performance Audit Guidelines

 • Riksrevisjonens retningslinjer for forvaltningsrevisjon.

Foranalyse: Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

Rolle: Prosjektleder

Morten var prosjektleder for Riksrevisjonens foranalyse om tilskudd til fylkeskommuners for regional utvikling. Morten ledet intervjuer og gjennomførte saksgjennomgang i utvalgte fylkeskommuner. Foranalysen viste at det er vanskelig å måle effekten av de regionale tilskuddsmidlene.

Metode:

 • Saksgjennomgang

 • Dokumentanalyse

 • Intervjuer

Verktøy og standarder:

 • Nvivo

 • ISSAI 300 Fundamental Principles of Performance Auditing

 • ISSAI 3000 – Standards and guidelines for performance auditing

 • ISSAI 3100 – Performance Audit Guidelines

 • Riksrevisjonens retningslinjer for forvaltningsrevisjon.

Dokument nr. 3:16 (2007-2008) Samarbeid om reparasjonsberedskap i kraftsektoren

Rolle: Prosjektmedarbeider

Morten intervjuet og skrev rapport. Prosjektet var en samarbeidsrevisjon mellom Riksrevisjonen i Norge, Finland og Danmark. Undersøkelsen viste at det svak oppfølging fra overordnet myndighet og at det er økt behov for samarbeid om kraftforsyningsberedskap i Norden.

Metode:

 • Dokumentanalyse

 • Intervjuer.

Verktøy og standarder:

 • Excel

 • ISSAI 300 Fundamental Principles of Performance Auditing

 • ISSAI 3000 – Standards and guidelines for performance auditing

 • ISSAI 3100 – Performance Audit Guidelines, Riksrevisjonens retningslinjer for forvaltningsrevisjon.

Dokument nr. 3:11 (2007–2008) Behandling og oppfølging av Vik-brevet (Terra-saka)

Rolle: Prosjektmedarbeider

Mortens intervjuet, analyserte dokumenter og skrev rapport. Forvaltningsrevisjonen fant at departementets kvalitetssikring av saksbehandlingen av Vik- brevet var mangelfull og at saken var prinsipiell og ble behandlet på et for lavt nivå.

Metode:

 • Dokumentanalyse

 • Intervju

Verktøy og standarder:

 • Excel

 • ISSAI 300 Fundamental Principles of Performance Auditing

 • ISSAI 3000 – Standards and guidelines for performance auditing

 • ISSAI 3100 – Performance Audit Guidelines, Riksrevisjonens retningslinjer for forvaltningsrevisjon.

Granskingen av selskapene Nedre Romerike Vannverk AS (NRV) og AS Sentralrenseanlegget RA-2 (RA-2)

Rolle: Kvalitetssikrer

Morten kvalitetssikret granskingsrapport. Granskingen avdekket at Ivar T. Henriksen over en lang tidsperiode hadde tappet selskapene NRV/RA-2 for penger.

Metoder:

 • Intervju

 • Dokumentanalyse

Forvaltningsrevisjon om selvkost innen byggesaksbehandling. Lørenskog kommune

Rolle: Prosjektleder

Morten ledet intervjuer, analyserte selvkostregnskap og skrev rapport. Undersøkelsen viste at kommunen ikke hadde utarbeidet selvkostregnskap slik regelverket krever, og at gebyrregulativet ikke samsvarte med høyesteretts dom.

Metode:

 • Dokumentanalyse

 • Intervju

Verktøy og standarder:

 • Excel

 • RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisjon om selvkost innen byggesaksbehandling. Nittedal kommune

Rolle: Prosjektleder

Morten ledet intervjuer, gjennomgikk selvkostregnskap og skrev rapport. Undersøkelsen viste at kommunens praksis ved å ha felles selvkostregnskap for bygge- dele- og seksjoneringssaker ikke samsvarte med selvkostregelverket og at gebyrregulativet ikke samsvarte med høyesteretts dom.

Metode:

 • Intervju

 • Dokumentanalyse

 • Regnskapsanalyse

Verktøy og standarder:

 • RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisjon om selvkost innen byggesaksbehandling. Skedsmo kommune

Rolle: Prosjektleder

Morten ledet intervjuer, analyserte selvkostregnskap og skrev rapport. Undersøkelsen viste at Skedsmo kommune i liten grad kvalitetssikret selvkostregelverket og at gebyrregulativet ikke samsvarte med høyesteretts dom.

Metode:

 • Intervju

 • Dokumentanalyse

 • Regnskapsanalyse

Verktøy og standarder:

 • RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisjon om utvidelse og rehabilitering av Hagen skole. Nittedal kommune som byggherre

Rolle: Prosjektleder

Morten ledet intervjuer, styrte konsulent, gjennomgikk dokumentasjon og skrev rapport. Undersøkelsen viser at manglende rutiner og ansvarsfordeling og uklare forutsetninger tidlig i prosjektet er hovedårsaker til overskridelsene i prosjektet.

Metoder:

 • Dokumentanalyse

 • Intervju

Verktøy og standarder:

 • RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

 • Norsk standard 8401, 8402 og 8405

Forvaltningsrevisjon om kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen

Rolle: Prosjektleder

Morten ledet intervjuer og skrev rapport. Undersøkelsen viste blant annet at Nedre Romerike brann- og redningsvesen ikke hadde etablert et tilstrekkelig regnskapsmessig skille mellom kjernevirksomheten og den kommersielle virksomheten, og at underskudd ikke ble rapportert til styret.

Metode:

 • dokumentanalyse

 • intervju

Verktøy og standarder:

 • RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisjon om elever med spesielle opplæringsbehov i Rælingen kommune

Rolle: Prosjektleder

Morten ledet intervjuer, gjennomførte saksgjennomgang og skrev rapport. Forvaltningsrevisjonen viste at rettighetene til elever med spesielle opplæringsbehov ikke ble ivaretatt av kommunen. Elevene fikk ikke sakkyndig vurdering eller vedtak om spesialundervisning.

Metode:

 • Saksgjennomgang

 • Intervju

 • Dokumentanalyse

Verktøy og standarder:

 • Verktøy og standarder: RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.

Skills

R

90%

Statistics

100%

Python

70%

Contact

 • 481 70 684
 • Drammensveien 173, Oslo, 0277
 • Inngang Drammensveien 175, tredje etasje